Български | English

Доц. д-р Момчил Панайотов

Лесотехнически Университет
Катедра "Дендрология"

Доц. д-р Момчил Панайотов

Роден през 1976г. в гр. София.

ОБРАЗОВАНИЕ:

2007-1010: Пост-Докторант във WSL-SLF в Давос (Швейцария), Група за проучване на границите на горите, проучване на природните нарушения и естествената динамика в горите в резерват "Парангалица"

2003-2006: Докторант към катедра "Дендрология", Лесотехнически Университет гр. София
Докторантура на тема: "ПРОУЧВАНЕ ВЛИЯНИЕТО НА НЯКОИ ЕКОЛОГИЧНИ ФАКТОРИ В ЗОНАТА НА ГОРНАТА ГРАНИЦА НА ГОРАТА ВЪРХУ ВИДОВЕ ОТ СЕМЕЙСТВО БОРОВИ (PINACEAE)"
Научен ръководител: Доц. д-р Стефан Юруков

2000: Магистър-Инженер по Горско Стопанство, Лесотехнически Университет
Дипломна работа: "Проучване на лавинната дейност по северозападния склон на вр. Тодорка, Пирин"
Ръководител : Доц. д-р Димитър Зъков
Среден Успех: 5.61 (от макс. 6.00)

1995: Средно образование, "Първа английска езикова гимназия", гр. София

НАУЧНИ ИНТЕРЕСИ:

 • Природни нарушения в зоната на горната граница на гората в най-високите Български планини. Сред тях съм най-заинтересован от:
  • Естествена динамика и природни нарушения в гори от обикновен смърч - Работил съм и продължавам да работя по проучване на прородните нарушения в резерватите "Парангалица", "Беглика" и "Бистришко бранище".
  • Влияние на силни ветрове и свързаните с тях навявания на големи количества сняг върху дървесни растения в естествени гори и залесявания в зоната на горната граница на гората.
  • Влияние на лавини върху дървесни растения в естествени гори.
 • Дендроекологични анализи в стари гори:
  • За мое щастие (и на част от колегите) в България имаме шанса да проучваме екологичните процеси в някои изключително добре запазени гори във високите части на планините. Те са съставени от обикновен смърч (Picea abies Karst.) и много интересните (и често стари) бяла мура (Pinus peuce Griseb.) и черна мура (Pinus heldreichii Christ.) Над горната граница на гората съобществата се доминират от клек (Pinus mugo Turra ssp. mugo), който също е много интересен обект за проучвания.

НАУЧНИ ДЕЙНОСТИ:

 • Проучване на природната динамика в гори от обикновен смърч (Picea abies Karst.) в резерватите "Парангалица", "Бистришко бранище" и "Беглика"
 • Кратка информация: Цел е да се проучат слабо повлияни от човешка дейност гори от обикновен смърч и естествената динамика в тях. Специален акцент се отделя на природните нарушения (ветровали, насекомни каламитети, пожари) като основен агент, предизвикващ промени в тези гори. Моля проследете линка, за да научите повече.

 • "Климат и история: дендрохронологична, климатична и историческа реконструкция на българското минало 1500-2000 г." (договор с фонд "Научни изследвания" ДТК 02/2 2010)
 • Цел на проекта е да се проучи варирането на климатичните условия на Балканите през последните няколко столетия и как то се е отразило на социалния и икономически живот на населението. Ще се използват дендрохронологични и исторически методи. Моля проследете линка, за да научите повече.

 • Проучване на лимитиращите фактори в залесявания на горната граница на гората на Витоша
 • Кратка информация: Целта на проучването е да установи лимитиращото въздействие на силни ветрове и натрупване на големи количества сняг върху дървета от бяла мура (Pinus peuce Griseb.), бял бор (Pinus sylvestris L.) и обикновен смърч (Picea abies Karst) в залесявания на горната граница на гората на Витоша. Част от проучванията по докторантурата ми. Моля, проследете връзката, за да научите повече за това.

 • Проучване на лавините по северозападния склон на вр. Тодорка, Пирин планина
 • Кратка информация: Цел на проучването е да се установят годините на падане на големи лавини по северозападния склон на вр. Тодорка в Пирин и влиянието им върху естествени гори от бяла мура (Pinus peuce Griseb.) Моля, проследете връзката, за да научите повече за това проучване.

  Доц. д-р Момчил Панайотов
  Момчил Панайотов пред дърво от черна мура, Пирин
 • Проучване на вековни гори от черна мура (Pinus helreichii Christ.) в Пирин

  Кратка информация: Цел на проучването е да се събере повече информация за естествени вековни гори от черна мура (Pinus heldreichii) - какви са били основните природни нарушения, какво е влиянието на климата; Към момента са съставени първи хронологии (дължина от 250 до 500 години, максимум 800), които се анализират. В настоящия момент хронологията се удължава с добавяне на по-дълги редици. Моля, проследете връзката, за да научите повече за това проучване.

ПУБЛИКАЦИИ:

Panayotov, M., Gogushev, G., Tsavkov, E., Vasileva, P., Tsvetanov, N., Kulakowski, D., Bebi, P. (submitted). Abiotic disturbances in Bulgarian mountain coniferous forests – an overview. Forest Ecology and Management, special issue

Panayotov, M., Kulakowski, D., Tsvetanov, N., Krumm, F., Berbeito, I., Bebi, P. (2016). Climate extremes during high competition contribute to mortality in unmanaged self-thinning Norway spruce stands in Bulgaria. Forest Ecology and Management 369: 74-88.

Vasileva, P. & Panayotov, M. (2016). Dating fire events in Pinus heldreichii forests by analysis of tree ring cores. Dendrochronologia, 38: 98–102. doi: 10.1016/j.dendro.2016.04.001

Cook, Edward R., Richard Seager, Yochanan Kushnir, Keith R. Briffa, Ulf Buntgen, David Frank, Paul J. Krusic, Willy Tegel, Gerard van der Schrier, Laia Andreu-Hayles, Mike Baillie, Claudia Baittinger, Niels Bleicher, Niels Bonde, David Brown, Marco Carrer, Richard Cooper, Katarina Cufar, Christoph Dittmar, Jan Esper, Carol Griggs, Bjorn Gunnarson, Bjorn Gunther, Emilia Gutierrez, Kristof Haneca, Samuli Helama, Franz Herzig, Karl-Uwe Heussner, Jutta Hofmann, Pavel Janda, Raymond Kontic, Nesibe Kose, Tomas Kyncl, Tom Levanic, Hans Linderholm, Sturt Manning, Thomas M. Melvin, Daniel Miles, Burkhard Neuwirth, Kurt Nicolussi, Paola Nola, Momchil Panayotov, Ionel Popa, Andreas Rothe, Kristina Seftigen, Andrea Seim, Helene Svarva, Miroslav Svoboda, Terje Thun, Mauri Timonen, Ramzi Touchan, Volodymyr Trotsiuk, Valerie Trouet, Felix Walder, Tomasz Wazny, Rob Wilson and Christian Zang (2015) Old World megadroughts and pluvials during the Common Era. Science Advances, doi: 10.1126/sciadv.1500561

Panayotov, M., Bebi, P., Tsvetanov, N., Alexandrov, N., Laranjeiro, L. and Kulakowski, D. (2015). The disturbance regime of Norway spruce forests in Bulgaria. Canadian Journal of Forest Research, Vol. 45(9): 1143-1153, doi: 1143-1153, 10.1139/cjfr-2014-0505

Seim, A.., Treydte, K.., Trouet, V., Frank, D., Fonti, P., Tegel, W., Panayotov, M., Fernandez, Donado, L., Krusic, P. and Buntgen, U. (2014) Climate sensitivity of Mediterranean pine growth reveals distinct east–west dipole. International Journal of Climatology (Impact Factor: 3.4). 09/2014; DOI: 10.1002/joc.4137

Panayotov, M., Zafirov, N. and Cherubini, P. (2013) Fingerprints of extreme climate events in Pinus sylvestris tree rings from Bulgaria. Trees-Structure and Function. 27(1):211-227, doi: 10.1007/s00468-012-0789-1

Babst, F., Poulter, B., Trouet, V., Tan, K., Neuwirth, B., Wilson, R., Carrer, M., Grabner, M., Tegel, W., Levanic, T., Panayotov, M., Urbinati, C., Bouriaud, O., Ciais, P., Frank, D. (2013), Site- and species-specific responses of forest growth to climate across the European continent. Global Ecology and Biogeography. 22: 706-717, doi: 10.1111/geb.12023

Ivanova, A., Todorova, Y., Rangelova, P. and Panayotov, M. (2013) Xylogenesis of Pinus heldreichii and Pinus peuce in Pirin Mts. Bulgarian Journal of Agricultural Science, 19 (2) 2013, 229–232

Panayotov M. and V. Shishkova, 2013. Pinus nigra Arn. tree ring chronology from Slavyanka Mts. in Bulgaria is strongly related to regional drought events Forestry Ideas, 2013, vol. 19, No 1 (45): 79–90, PDF file

Rangelova, P. and Panayotov, M., 2013. Structure of old-growth Pinus heldreichii forests in Pirin Mountains. Bulg. J. Agric. Sci., Supplement 2, 19: 273–276, PDF file

Shishkova, V. and M. Panayotov, 2013. Climate-growth relationship of Pinus nigra tree-ring width chronology from the Rhodope Mountains, Bulgaria. Bulg. J. Agric. Sci., Supplement 2, 19: 225–228, PDF file

Trouet V, Panayotov M, Ivanova A, Frank D (2012) A pan-European summer teleconnection mode recorded by a new temperature reconstruction from the northeastern Mediterranean (ad 1768–2008). The Holocene 22:887-898. doi:10.1177/0959683611434225

Babst, F., Poulter, B., Trouet, V., Tan, K., Neuwirth, B., Wilson, R., Carrer, M., Grabner, M., Tegel, W., Levanic, T., Panayotov, M., Urbinati, C., Bouriaud, O., Ciais, P., Frank, D. (2012), Site- and species-specific responses of forest growth to climate across the European continent. Global Ecology and Biogeography. doi: 10.1111/geb.12023

Panayotov, M., Kulakowski, D., Laranjeiro, D.S. and Bebi, P. 2011. Wind disturbances shape old Norway spruce-dominated forest in Bulgaria. Forest Ecology and Management, 262 (1): 470–481, doi:10.1016/j.foreco.2011.04.013

Panayotov, M (2011) Avalanches on the northwestern slope of peak Todorka (Pirin Mts, SW Bulgaria) and their influence on forests. Phytologia Balcanica 17(2): 237-246

Panayotov, M., Dimitrov, D. and Yurukov, S. (2011). Extreme climate conditions in Bulgaria - evidence from Picea abies tree rings. Sylva Balcanica 12(1): 37-46 ; PDF file

Panayotov, M., Bebi, P., Trouet, V., and Yurukov, S. (2010) Climate signal in tree-ring chronologies of Pinus peuce and Pinus heldreichii from the Pirin Mountains in Bulgaria. Trees - Structure and Function, 24: 479-490, 24: 479-490DOI: 10.1007/s00468-010-0416-y

Panayotov, M. and Yurukov, S. (2008) Pinus peuce and Pinus heldreichii tree rings as a key to past mountain climate in Southeastern Europe. Proceedings of TRACE2008 onference: 71-77, PDF file

Panayotov, M.P. and Yurukov, S. (2007) Tree ring chronology from Pinus peuce in Pirin Mts and the possibilities to use it for climate analysis. Phytologia Balcanica, 13(3): 313-320 , PDF file

Панайотов, М. (2007) Установяване падането на лавини чрез анализ на годишни пръстени на Pinus peuce. Екологично инженерство и опазване на околната среда, No.1: 75-82 - PDF file

Панайотов, М. (2006) ПРОУЧВАНЕ ВЛИЯНИЕТО НА НЯКОИ ЕКОЛОГИЧНИ ФАКТОРИ В ЗОНАТА НА ГОРНАТА ГРАНИЦА НА ГОРАТА ВЪРХУ ВИДОВЕ ОТ СЕМЕЙСТВО БОРОВИ (PINACEAE) - Дисертация - Автореферат (PDF файл, 3 MB) и Пълен текст (PDF файл, 11 MB)

Панайотов, М, П. (2005) Установяване влиянието на екстремни климатични явления чрез дендроекологичен анализ. Лесовъдска мисъл, 2 (33): 32-49 - PDF file

Panayotov M., S. Yurukov (2005): Dendroecological analysis of the influence of strong winds and snow accumulation on the growth of trees at the treeline in Vitosha Mountain, Bulgaria. Tree Rings in Archaeology, Climatology and Ecology (TRACE 2005) Proceedings, April 21st-23d 2005, Fribourg, Switzerland: 164-173 - abstract and full text (PDF file) available.

Панайотов, М. (2005): Влияние на силни ветрове и снегонатрупвания върху растежа и развитието на култури от бяла мура (Pinus peuce Griseb.) в зоната на горната граница на гората на Витоша планина (PDF файл, 1.5 MB)

Юруков, С., Панайотов, М. Цавков, Е. и Желев, П. (2005). Дендрологична характеристика на черна мура (Pinus heldreichii Christ) на карстови терени в Национален парк "Пирин". Международна научна конференция "Защитени карстови територии– Състояние, проблеми и перспективи", 18-21. Октомври 2005г., гр. Шумен, България (PDF файл, 0.5MB)

ДРУГИ ИНТЕРЕСИ:

Активни спортове в природна среда: ски, туризъм, планинско колелездене, уиндсърф.

Редица публикации в популярни медии и активности, свързани с лавини, лавинна опасност за скиори и сноубордисти и избягване на нещастни случаи; Повече подробности в секция "Публикации" на уеб сайта на Българска асоциация по ски свободен и екстремен стил - http://befsa.com

Сред основателите на Българска Асоциация по Ски Свободен и Екстремен Стил (БАССЕС). Сред "по-официалните" дейности с който съм свързан са:

 • Ръководител на образователната програма за безопасно практикуване на зимни спортове. Основен лектор и водещ на лекции и курсове по лавинна безопасност (2003- до сега)
 • Участник в организационните комитети на международните състезания по екстремни ски в Банско през 2002г. и 2003г.
 • Ръководител на организационния комитет на "The Mad Goat Ride" - международно фриирайд състезание, Банско, 2004г.
 • Отговорник за безопасността на склоновете на The Mad Goat Ride 2006 - международна фриирайд среща и състезание, район на х. Рилски езера
 • Първоначален уебмастер и част от сегашния екип за развитие на уеб портала на БАССЕС - http://befsa.com.
 • Доброволен планински спасител, член на софийски отряд

Контакти:

доц. д-р Момчил Панайотов Панайотов
Лесотехнически Университет,
кат. "Дендрология"
София 1797,
бул. Климент Охридски 10

e-mail: mp2@ abv.bg

© Momchil Panayotov | Site created with Visia