Български | English

Насоки на проучвания

Showing 1-6 of 6
 
Проучване на гори от обикновен смърч (Picea abies Karst) в резервати 05-11-2023 Цел е да се проучат слабо повлияни от човешка дейност гори от обикновен смърч. Основен фокус е влиянието на природни нарушения (ветровали, каламитети на насекоми, пожари). Допълнителна тема към проучванията е и процеса на самоизреждане в разновъзрастни участъци, които вероятни са възникнали след едромащабни природни бедствия (част от проект към WSL-SLF (Давос, Швейцария), подкрепен от фондация Velux). Обекти на проучване са резерват “Бистришко бранище” (Витоша), “Парангалица” (Рила) и "Беглика" (Родопи). Проучване на вековни гори от черна мура (Pinus heldreichii Christ) 06-11-2023 Целта е да се проучат едни от най-добре запазените вековни гори от черна мура (Pinus heldreichii Christ) в света. Главни задачи са да се съставят и анализират хронологии от годишни пръстени (до момента с дължина над 700 години), да се събере информация за най-важните природни нарушения и тяхната роля. Съставените хронологии могат да се използват и за възстановки на климата за дълги периоди, като потенциала е достигане на 1000 години. Работата се подкрепя по проект 115/2008г. от Лесотехнически Университет - София. Проучване на стресори в култури от бял бор (Pinus sylvestris) в Западна България 07-11-2023 В резултат на мащабни залесявания през 50-те години в България са налични големи по площ култури от един вид. Един от основните използвани видове е бял бор (Pinus sylvestris). В някои от културите се наблюдават здравословни проблеми. Задача на това проучване е да се определят главните стресиращи фактори в такива насаждения. Един от основните използвани методи е дендроекологичния. Проучването е част от докторантската дисертация на Николай Зафиров с научен ръководител доц. Стефан Мирчев (Лесотехнически Университет). Проучване на лимитиращи растежа фактори в залесявания на горната граница на гората, Витоша планина 07-11-2023 Цел на проучването е да се определи влиянието на силни ветрове, натрупване на големи количества сняг и екстремни климатични прояви (късни мразове, необичайно студени или сухи лета и др.) върху дървесни индивиди в култури от бяла мура (Pinus peuce Griseb.), бял бор (Pinus sylvestris L.) и обикновен смърч (Picea abies Karst). Част от дисертацията на д-р Момчил Панайотов с научен ръководител доц. Стефан Юруков (Лесотехнически Университет). Проучване на влиянието на лавини върху гори от бяла мура по северозападния склон на вр. Тодорка, Пирин 07-11-2023 Цел на проучването е да се определи момента на падане (датиране) на големи лавини по склона и влиянието върху вековни естествени гори от бяла мура. Проучване на букови гори в Стара планина и климатична реконструкция базирана на 300 годишна хронология 07-11-2023 Проектът е част от докторантската дисертация на Димитър Димитров (ИГ при БАН). Целта е да се събере повече информация за горите от обикновен бук и да се направи климатична възстановка за период от 300 години.
Show  items per page  Apply
 

© Momchil Panayotov | Site created with Visia