Български | English

Проекти

Showing 1-8 of 8
 
Развитие на субалпийски гори в България под влияние на климатични промени. 04-11-2023 Проект финансиран от Швейцарската Национална Фондация за Наука (SNF) и Министерството на Образованието и Науката на България (МОН). Цел на проекта е да се проучват нестопанисвани субалпийски горски екосистеми на България и потенциалните ефекти на климатичните промени върху тях. Специфични теми на изследването са природните нарушения в гори от обикновен смърч, черна мура и бяла мура, възобновяването на видовете, потенциалните ефекти на бъдещо затопляне, значение на микоризата. Ръководители на проекта - от швейцарска страна - Dr. Peter Bebi, SLF; от Българска страна - проф. Стефан Юруков, ЛТУ. Взаимодействие между гори и лавини в Пирин, България 15-03-2024 В рамките на този проект дендрохронологичните методи ще бъдат изполвани за датиране на падане на големи лавини в района на Бъндеришката долина и няколко други обекта в Пирин. Тези данни са изключително важни предвид липсата на исторически архив и ще позволят заедно с данни за скорошни лавини, получени чрез реални наблюдения да се натрупа информация за режима на лавините в Пирин, размерите на най-големите лавини и по-обективна и реална оценка на заплахите, които се носят от лавините. Проектът е финансиран от Фонд "Научни изследвания". Проучване на гори от обикновен смърч (Picea abies Karst) в резервати 05-11-2023 Цел е да се проучат слабо повлияни от човешка дейност гори от обикновен смърч. Основен фокус е влиянието на природни нарушения (ветровали, каламитети на насекоми, пожари). Допълнителна тема към проучванията е и процеса на самоизреждане в разновъзрастни участъци, които вероятни са възникнали след едромащабни природни бедствия (част от проект към WSL-SLF (Давос, Швейцария), подкрепен от фондация Velux). Обекти на проучване са резерват “Бистришко бранище” (Витоша), “Парангалица” (Рила) и "Беглика" (Родопи). Климат и история: дендрохронологична, климатична и историческа реконструкция на българското минало 1500-2000 г. 04-11-2023 Договор с фонд "Научни изследвания" ДТК 02/2 2010). Цел на проекта е да се проучи варирането на климатичните условия на Балканите през последните няколко столетия и как то се е отразило на социалния и икономически живот на населението. Ще се използват дендрохронологични и исторически методи. Пространствено-времева реконструкция на летни температури за планинските райони на Кавказ и Пирин базирани на годишни пръстени 04-11-2023 Цел на проекта е да се извършат първи измервания на интензитета на синя светлина (Blue intensity, BI) на годишни пръстени на вековни дървета от черна мура (Pinus heldreichii) и бяла мура (Pinus peuce) от Пирин, да се изградят хронологии от тях, те да се тестват спрямо климатични редици и измервания на максимална плътност на късната дървесина (MXD) от същите видове. Проучване на радиалния прираст на черна мура и отражението на климатичното вариране върху него 04-11-2023 Група от проекти целящи изясняване на редица въпроси, свързани с растежа на черните мури. Naturliche Dynamik von Lawinenschutzwaldern 04-11-2023 Project funded by the Velux Foundation; 2007-2011; Project leader: Dr. Peter Bebi (SLF); Bulgarian participation - Dr. M. Panayotov as investigator and responsible person for data collection and analysis from Bulgarian sites. Проучване отражението на лавини върху дървесни растения 04-11-2023 Работа по различни проекти с цел да се разбере повече за отражението на лавините (обект "СЗ склон на вр. Тодорка") върху радиалния прираст на дървесни растения, моментите на падане на големи лавини и др.
Show  items per page  Apply
 

© Momchil Panayotov | Site created with Visia