Български | English

Пространствено-времева реконструкция на летни температури за планинските райони на Кавказ и Пирин базирани на годишни пръстени

04-11-2023

Цел на проекта е да се извършат първи измервания на интензитета на синя светлина (Blue intensity, BI) на годишни пръстени на вековни дървета от черна мура (Pinus heldreichii) и бяла мура (Pinus peuce) от Пирин, да се изградят хронологии от тях, те да се тестват спрямо климатични редици и измервания на максимална плътност на късната дървесина (MXD) от същите видове. Моля, проследете връзката за повече информация.

© Momchil Panayotov | Site created with Visia