Български | English

Проучване на стресори в култури от бял бор (Pinus sylvestris) в Западна България

07-11-2023

Кратка информация: В резултат на мащабни залесявания през 50-те години в България са налични големи по площ култури от един вид. Един от основните използвани видове е бял бор (Pinus sylvestris). В някои от културите се наблюдават здравословни проблеми. Задача на това проучване е да се определят главните стресиращи фактори в такива насаждения. Един от основните използвани методи е дендроекологичния. Проучването е част от докторантската дисертация на Николай Зафиров с научен ръководител доц. Стефан Мирчев (Лесотехнически Университет).

Лице за информация и контакт: Николай Зафиров, e-mail: niki_zafirov@ ltu.bg

© Momchil Panayotov | Site created with Visia