Български | English

Проучване на лимитиращи растежа фактори в залесявания на горната граница на гората, Витоша планина

07-11-2023

Кратка информация: Цел на проучването е да се определи влиянието на силни ветрове, натрупване на големи количества сняг и екстремни климатични прояви (късни мразове, необичайно студени или сухи лета и др.) върху дървесни индивиди в култури от бяла мура (Pinus peuce Griseb.), бял бор (Pinus sylvestris L.) и обикновен смърч (Picea abies Karst). Част от дисертацията на д-р Момчил Панайотов с научен ръководител доц. Стефан Юруков (Лесотехнически Университет). Повече информация и резултати от проучването могат да се намерят в публикации на д-р Момчил Панайотов (моля проследете връзката).

Лице за информация и контакт: д-р Момчил Панайотов, e-mail: mp2@ abv.bg

© Momchil Panayotov | Site created with Visia